Menu
HENRIK EIBEN
Krohn, 2018
Mundgeblasenes Glas, Birkenholz, Nussholz, Kiefer, Ulme (Rüster), Mahagony
193 x 133 x 13 cm
20 / 22